We start where other language schools finish

Zaczynamy tam, gdzie kończą inne szkoły językowe

Welcome

Witamy

Pictogram

We teach more natural communication techniques where self-expression, confidence and meaning are more important than pedantic attention to grammar. However, if any grammar issues require refreshing, we will prepare individual lessons and tests to address any significant problems.

Uczymy bardziej naturalnych technik komunikacji, w których wyrażanie siebie, pewność siebie i znaczenie są ważniejsze niż pedantyczna dbałość o gramatykę. Jeśli jednak jakieś kwestie gramatyczne wymagają odświeżenia, przygotujemy indywidualne lekcje i testy, aby rozwiązać wszelkie istotne problemy.

Pictogram

We build our lessons on high-quality Business English courses applicable to other areas such as IT, architecture, science and marketing. While these provide a general syllabus to follow, we encourage specialisation and application to the student’s specific problems and ambitions.

Nasze lekcje opieramy na wysokiej jakości biznesowych kursach języka angielskiego, które mogą być zastosowane w innych obszarach, takich jak IT, architektura, nauki ścisłe i marketing. Chociaż stanowią one ogólny program nauczania, zachęcamy do specjalizacji i stosowania się do specyficznych problemów i ambicji studenta.

Pictogram

We work with students to develop a vocabulary specific to their careers and interests. We analyse and build words, their origins, real-world meanings, implications and natural pronunciation to prevent misunderstandings and develop a style unique to each student.

Współpracujemy z uczniami w celu opracowania słownictwa specyficznego dla ich kariery i zainteresowań. Analizujemy i budujemy słowa, ich pochodzenie, rzeczywiste znaczenia, implikacje i naturalną wymowę, aby zapobiec nieporozumieniom i wypracować styl unikalny dla każdego ucznia.

Pictogram

We explain relevant cultural differences between Poland and other countries such as political correctness, humour and business trends.

Wyjaśniamy istotne różnice kulturowe między Polską a innymi krajami, takie jak poprawność polityczna, humor i trendy biznesowe.

Benefits

Zalety

Polish-speaking, friendly, native speakers of English Polskojęzyczni, przyjazni, native speakerzy języka angielskiego
Private (1:1), tailored lessons in a café, at home or in the office Prywatne (1:1), dostosowane lekcje w kawiarni, w domu lub w biurze
Applications and guidance for self-learning Aplikacje i wskazówki dotyczące samokształcenia
No contracts — simply provide 12 hours' notice if you need to cancel a lesson Brak umów — wystarczy z 12-godzinnym wyprzedzeniem, aby anulować lekcję

Contact

Kontakt

Form sent by email. Formularz wysłany pocztą elektroniczną.